سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تاریخ ایران از مغول تا صفویه
مغولان:
- اقدامات چنگیز
- اقدامات اکتای جانشین چنگیز
- یاسای چنگیز
- تأسیس دولت ایلخانی توسط هلاکوخان
- اقدامات اساسی هلاکوخان
- دلایل انقراض دولت ایلخانی
- سربداران
- تیموریان
- اقدامات تیمور

حاکمان بعد از مغول:
- آقاقویونلوها و قراقویونلوها
- ازبکان


سؤال تشریحی:
عوامل اصلی شکل گیری حکام محلی تا قرن نهم چه بود؟

سؤال تستی:
به دنبال اقدامات کدام سلسله حکومتی چنگیزخان به ایران حمله کرد؟
1- آل بویه
2- سلجوقی
3- غزنوی
4- خوارزمشاهیان
تاریخ : سه شنبه 94/11/6 | 3:15 عصر | نویسنده : writer:the students of sadra | نظر

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود