سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درس چهاردهم
خلافت امویان
الف- خلافت معاویه:
1- وی در جریان فتح مکه اسلام آورد
2- امام علی (ع) او را از حکومت شام برکنار کرده بود
3- براساس صلح با امام حسن به خلافت رسید
4- پایه و اساس حکومت معاویه بر سه رکن استوار بود:
- سلطنت دنیوی
- توسعه ارضی
- سرکوب مخالفان داخلی
5- معاویه برای رسیدن به اهداف این روشها را به کار برد:
- تفسیر دین
- حذف ذهاب عرب
- بدگویی به امام علی (ع)
- موروثی نمودن خلافت

ب- خلافت یزید:
- واقعه عاشورا
- واقعه حره و قتل عام مردم مدینه
- ویران نمودن مکه

ج- خلافت معاویه دوم

د- دوران فترت:
- قیام توابین
- قیام مختار
- شورش عبدالله ابن زبیر
ه- خشونت عبدالملک

و- حکومت وحشت و اختناق حجاج در عراق

ز- اصلاحات عبدالعزیز

ن- گسترش فتوحات اسلامی

ی- سقوط حکومت امویان


سؤال تشریحی:
مفاد قرارداد صلح امام حسن (ع) با معاویه چه بود؟

سؤال تستی:
کدام حادثه تاریخی مربوط به دوران فترت امویان نیست؟
1- قیام مختار
2- قیام توابین
3- شورش عبدالله ابن زبیر
4- قیام زید
تاریخ : پنج شنبه 94/9/26 | 10:58 صبح | نویسنده : writer:the students of sadra | نظر

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود