سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درس یازدهم
اسلام در مکه
شبه جزیره عربستان:
- موقعیت جغرافیایی شبه جزیره
- تقسیمات قوم عرب:
1- عرب باقیه
2- عرب مائده

- نظام اجتماعی و طبقاتی عربستان
- دین در شبه جزیره عربستان:
1- بت پرستی
2- یهود
3- مسیح

- شهر مکه:
1- قریش
2- منبع درآمد مکه

اسلام در شبه جزیره:
- عام الفیل
- تولد پیامبر
- پیمان حلف الفضول
- نصب حجرالاسود
- غار حراء


سؤال تشریحی:
نظام اجتماعی و طبقاتی عربستان قبل از اسلام چگونه بود؟

سؤال تستی:
منبع درآمد مردم عربستان چه چیزی بود؟
1- کشاورزی
2- تجارت
3- مکانهای مذهبی
4- 2 و 3


پیامبر از دعوت تا هجرت:
- دعوت سرّی
- دعوت آشکار
- اتهامات به پیامبر
- شکنجه یاران پیامبر
- مهاجرت به حبشه
- پیمان عقبه
- سال غم پیامبر
- توطئه دارالندوه (قتل پیامبر)
تاریخ : پنج شنبه 94/9/26 | 10:56 صبح | نویسنده : writer:the students of sadra | نظر

درس دهم
ساسانیان
شکل گیری ساسانیان:
- آخرین حکومت ایران باستان ساسانیان است
- بنیانگذار ساسانی اردشیر بابکان است
- اردشیر بر اردوان پنجم غلبه کرد
- اردشیر حکومت مرکزی مقتدر تشکیل داد تا دین زرتشت تضعیف نشود
- شاپور اول رومیان را در ارمنستان شکست داد
- شاپور دوم نیز اعراب را سرکوب کرد و رومیان را شکست داد و مانع تبلیغ مسیحیت شد

دیگر حاکمان ساسانی:
- بهرام گور
- قباد
- بهرام چوبین
- خسرو پرویز
- شیرویه
- انوشیروان:
1- تعلیم در ارتش
2- پیروزی بر روم
3- طاق کسری


تمدن و فرهنگ ساسانی:
- سیستم طبقاتی
- کشورداری همانند هخامنشیان
- خط و ادبیات
- معماری و حجاری
- وضع مسیحیت در دوره ساسانی
- ورود اسلام به ایران
- موسیقی
- بازرگانی
- دین:
1- زرتشت
2- مانی
3- مزدک


سؤال تشریحی:
در زمان ساسانی رابطه ایران با همسایگان چگونه بود؟

سؤال تستی:
آخرین پادشاه سلسله ساسانی چه نام داشت؟

1- بابک خرمدین
2- شیرویه
3- اردوان پنجم
4- اردشیر بابکان
تاریخ : پنج شنبه 94/9/26 | 10:55 صبح | نویسنده : writer:the students of sadra | نظر

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود